سپاهان بارکد


رسالت ما کمک به  سازمانهاي ايراني در استفاده از فناوري هاي بارکد - کارت و RFID جهت ايجاد بهبود در مديريت و برنامه ريزي کسب و کار آنها و 
توانمندسازي بخش هاي مختلف سازمان در جمع آوري و مديريت داده هاست که در نهايت به افزايش رضايتمندي مشتريان آنها از کيفيت و نحوه ارائه
خدمات يا محصولاتشان مي انجامد.
 

هدف ما جلب اعتماد مشتريان در همکاري با اين مجموعه و  استفاده بهينه از خدمات و محصولات ماست.  آنگونه که در راستاي نيل به اين هدف
سازماني دانش، تجارب و توانائي هاي خود را با نيازها و اهداف مشتريان همسو نموده، در ارائه بهترين راه حل ها و پياده سازي عملياتي آنهااهتمام
خواهيم ورزيد.

 

 
   

       نصب و راه اندازي سيستم ها
       آموزش کاربري سيستم ها
       خدمات گارانتي و تعميرات   
 
      چاپگر برچسب بارکد 
      اسکنر بارکد (بارکدخوان)
      رايانه قابل حمل (هندهلد)
      چاپگر صدور کارت PVC
      کار
تخوان مغناطيسي
      کارتخوان بي تماس
      چاپگر برچسب RFID
      
آنتن و ريدر ثابت RFID
      ريدر قابل حمل RFID
      چاپگر 
کيوسکي بليط
      چاپگر صدور فيش و رسيد
      صندوق فروشگاهي (POS)
      پايانه جمع آوري داده
 
      ليبلينگ کالا 
      مديريت انبارها
      رديابي توليد و مواد
      برنامه ريزي توليد
      تعميرات و نگهداري
      خدمات پس از فروش
      رديابي در زنجيره تامين
      فروش گرم (پخش)
      مديريت درمان
      اتوماسيون اداري
      اتوماسيون فروش
      اموال گرداني
      کنتورخواني